Porodica

Pristup temi moguć je uz WEB članarinu. Za više informacija pogledajte upis.

WEB članarina:
-stalni pristup temi
-materijali na e-mail
=2000,00 rsd

Tema Porodica sadrži video snimke uputstva i izvođenja sledećih aktivnosti:

  1. Ritualno zvečkanje zvečkicom
  2. Aktivno slušanje muzike uz vežbanje ritma br.1 – Radecki marš (Johan Štraus I)
  3. Aktivno slušanje muzike uz vežbanje ritma br.2 – Trič-trač polka (Johan Štraus II)
  4. Recitacija “Prstići” (Logopedove pesmice za progovaranje)
  5. Koreografija “Glava, ramena, kolena”
  6. Sviranje klavira “Porodica prstići”
  7. Sviranje metalofona “Porodica prstići”
  8. Grupno pevanje uz pravljenje predstave “Porodica prstići”
  9. Završni pozdrav “Sviramo dovđenja”

Kratak video pregled: