Matematika

Pristup temi moguć je uz WEB članarinu. Za više informacija pogledajte upis.

WEB članarina:
-stalni pristup temi
-materijali na e-mail
=2000,00 rsd

Tema Matematika sadrži video snimke uputstva i izvođenja sledećih aktivnosti:

  1. Ritualno zvečkanje zvečkicom
  2. Aktivno slušanje muzike uz vežbanje ritma br.1 – Kan-kan (Žak Ofenbah)
  3. Aktivno slušanje muzike uz vežbanje ritma br.2 – Aria Papageno, papagena (W.A.Mozart)
  4. Recitacija br.1 “Brojimo” (Logopedove pesmice za progovaranje)
  5. Recitacija br.2 “Jedan i dva” (Logopedove pesmice za progovaranje)
  6. Koreografija “Majmunski ples” (Dečija zona)
  7. Sviranje klavira: brojimo crne dirke
  8. Grupno pevanje “Učimo da brojimo” (Branko Milićević Kockica)
  9. Završni pozdrav “Sviramo dovđenja”

Kratak video pregled: